Change language: English
Aanmaken INKOM account
   
 
 
 
 
 
:   :   :
 
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 

 
 
Contactgegevens in geval van nood  
 
 
Ja, ik geef toestemming.
 
Ja, ik geef toestemming.
 
   

Artikel 1 Definities

 1. INKOM: De door Maastricht University georganiseerde algemene introductieweek voor nieuwe of aankomend studenten van Maastricht University en Zuyd Hogeschool.
 2. Organisatie: Maastricht University en alle personen, commissies en werkgroepen (waaronder de Werkgroep INKOM) die door Maastricht University zijn aangewezen om – onder haar verantwoordelijkheid – de organisatie van de INKOM uit te voeren en/of te coördineren.
 3. Werkgroep INKOM: De door Maastricht University aangewezen werkgroep die primair is belast met het – onder de verantwoordelijkheid van Maastricht University – uitvoeren en coördineren van de organisatie van de INKOM.
 4. Deelnemer(s): Natuurlijk persoon/personen, in beginsel nieuwe of aankomend student(en) van de Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool, die zich heeft aangemeld voor deelname aan de INKOM.
 5. Mentor: Ouderejaars student die door de Organisatie en/of Werkgroep INKOM is aangewezen als begeleider van deelnemers.
 6. Evenement: Iedere door de Organisatie in het kader van de INKOM georganiseerde activiteit, die voor Deelnemers open staat of toegankelijk is.
 7. Bezoeker(s): Deelnemers, mentoren, ouderejaars studenten en anderen die de Evenementen bezoeken en/of eraan deelnemen.
 8. Veiligheidsdiensten: De personen en/of organisaties die belast zijn met het handhaven van de veiligheid tijdens de INKOM. Hieronder vallen onder andere: Politie, Brandweer, Beveiligingspersoneel, EHBO, de UM safety en securitymanager en de INKOM safety en securitymanager.
 9. Deelnemende partijen: Partijen waarmee de Organisatie een samenwerkingsverband is aangegaan ten behoeve van de INKOM. Hieronder vallen onder andere: studentenpartijen, waaronder studenten- en studieverenigingen, studentensportverenigingen en disputen, sponsoren en samenwerkingspartners.  

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze ‘Algemene Voorwaarden INKOM Deelname’ zijn van toepassing op Deelnemers die deelnemen aan de INKOM en Bezoekers van de Evenementen (waaronder doch niet uitsluitend de MECC-feesten).  

Artikel 3 Inschrijving en deelname/toegang INKOM(-Evenementen)

 1. Na een correct afgeronde inschrijving en geslaagde betaling van het inschrijfgeld via het door de Organisatie beschikbaar gestelde inschrijfmedium, ontvangt de Deelnemer een inschrijfbewijs in de vorm van een bar-code.
 2. Enkel op vertoon van een origineel inschrijfbewijs en een geldig identiteitsbewijs, ontvangt de Deelnemer een of meerdere INKOM-polsbandjes.
 3. De toegang tot en deelname aan de INKOM en/of de Evenementen staat voor Deelnemers uitsluitend open wanneer zij alle benodigde aaneengesloten/intacte en onbeschadigde INKOM-polsband(jes) dragen. Voor bepaalde Evenementen dient aanvullend entreegeld te worden betaald. Wat betreft Evenementen met beperkte capaciteit (dit geldt niet voor de MECC-feesten) geldt dat indien het maximaal aantal aanwezigen bij een Evenement is bereikt, de toegang tot het Evenement zal worden geweigerd. De Organisatie kan voor bepaalde Evenementen tevens als aanvullende voorwaarde stellen dat Deelnemer zich afzonderlijk voorafgaand hiervoor dient aan te melden of in te schrijven.
 4. Voor Evenementen geldt de INKOM polsband en QR-code, die men verkregen heeft bij de aankoop van een ticket voor het betreffende Evenement, via het door de Organisatie beschikbaar gestelde inschrijfmedium, als geldig toegangsbewijs
 5. Gedurende de INKOM en/of de Evenementen dient de Deelnemer de INKOM-polsbandjes te dragen. Op verzoek van de Organisatie en/of de veiligheidsdiensten dient de Deelnemer alle benodigde INKOM-polsbandjes te tonen. Indien de Deelnemer dit weigert, kan hem/haar de toegang tot en/of deelname aan een Evenement ontzegd worden zonder recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van het inschrijfgeld of entreebedrag.
 6. Een van de INKOM-polsbandjes is tevens een leeftijdspolsband, te herkennen aan de kleur en de opdruk van <18 / 18+.
 7. De INKOM-polsbandjes zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 8. De INKOM polsbandjes zijn enkel geldig wanneer deze aan de rechter pols gedragen worden.
 9. In geval van fraude met en/of anderszins onrechtmatig gebruik van een of meerdere INKOM-polsbandjes door de Deelnemer, volgt uitsluiting van de gehele INKOM en alle INKOM-evenementen zonder recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van het inschrijfgeld of entreebedrag.
 10. Bij schade aan een of meerdere INKOM-polsbandjes, doordat deze niet meer aaneengesloten/intact is en/of de kleur niet meer duidelijk en/of de tekst erop niet meer leesbaar is, is deze niet langer geldig. Uitsluitend indien de schade is ontstaan, zonder dat de Deelnemer daarvan een verwijt treft (dit is ter beoordeling aan de Organisatie), kan de Deelnemer, op vertoon van een geldig identiteitsbewijs en na overhandiging van de beschadigde doch volledige INKOM-polsband, kosteloos (een) nieuwe INKOM-polsband(jes) krijgen bij de Centrale Post.
 11. Retourneren van inschrijf- en/of toegangs/entreebewijzen dan wel restitutie van inschrijf- en/of entreegeld is in geen geval mogelijk. 

Artikel 4 Huisregels INKOM alle locaties en Evenementen

 1. De huisregels vormen een onlosmakelijk onderdeel uit van deze algemene voorwaarden. Deelnemers en Bezoekers dienen zicht te houden aan deze huisregels anders kan uitsluiting volgen zonder recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van het inschrijfgeld of entreebedrag.
 2. Deelnemers en Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs. Bezoekers (behalve Deelnemers) dienen daarnaast in het bezit te zijn van een geldige studentenkaart.
 3. Het is niet toegestaan om tabakswaren te bezitten of te roken <18 jaar. 
 4. Roken mag uitsluitend op de daarvoor aangewezen locaties.
 5. Het is niet toegestaan professionele (digitale) fotocamera’s, camera’s met een lens >70 mm, video- en/of geluidsapparatuur mee te nemen.
 6. Voorwerpen kunnen -in bepaalde gevallen- in bewaring worden genomen worden, en worden geretourneerd bij het verlaten van de locatie, dit alles naar oordeel van de Organisatie en/of beveiliging.
 7. Het is niet toegestaan (sterke) drank, gevaarlijke voorwerpen (zoals wapens, vuurwerk, spuitbussen, sprays, blik, glaswerk, e.d.) of etenswaren mee te nemen naar Evenementen. Deze zullen ingenomen en aan de politie overhandigd worden (behoudens de etenswaren), en niet worden geretourneerd.
 8. Het is niet toegestaan om alcoholische drank te bezitten of nuttigen <18 jaar. Bij constatering van het in bezit hebben of nuttigen van alcohol <18 jaar kan een gedeeltelijke of gehele uitsluiting van de INKOM volgen zonder recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van het inschrijfgeld of entreebedrag.
 9. De handel in, en het gebruik of in bezit hebben van elke vorm van drugs is niet toegestaan, deze zullen ingenomen en aan de politie overhandigd worden, en niet worden geretourneerd. Bij constatering van de handel, gebruik en/of het in bezit hebben hiervan kan uitsluiting van de gehele INKOM zonder recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van het inschrijfgeld of entreebedrag.
 10. Het is niet toegestaan (huis)dieren of rijwielen mee te nemen op of in de locatie.
 11. Deelnemers en Bezoekers kunnen voorafgaand aan, of gedurende de INKOM en Evenementen gevisiteerd of aan een privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering onderworpen worden. Bezoekers zullen medewerking verlenen, anders zal de toegang worden ontzegd.
 12. Deelnemers en Bezoekers dienen de aanwijzingen, geboden en verboden van de Organisatie en/of beveiliging op te volgen, anders zal de toegang worden ontzegd.
 13. Deelnemers en Bezoekers dienen de openbare orde en veiligheid niet in gevaar te brengen (op welke wijze dan ook), anders zal de toegang worden ontzegd.
 14. Het is niet toegestaan om zich te uiten in b.v. kleding of uitmonstering welke volgens de Organisatie als aanstootgevend of ongewenst wordt beschouwd. Mocht dit wel het geval zijn, dan zal de toegang worden ontzegd.
 15. Deelnemers en Bezoekers dienen geen ongewenst gedrag (pesten, seksuele intimidatie, agressie en geweld, bedreigingen, stalking, ongelijke behandeling en discriminatie) te vertonen, anders zal de toegang worden ontzegd.
 16. Bij ontzegging van de toegang, vindt geen restitutie van het entreegeld plaats.
 17. Voertuigen/rijwielen dienen op de daarvoor aangewezen plaatsen geparkeerd te worden. Foutgeparkeerde voertuigen/rijwielen zullen worden verwijderd. De Organisatie is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook door het verwijderen van deze fout geplaatste voertuigen/rijwielen. 
 18. De Organisatie is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging en/of diefstal van eigendommen.
 19. Het is verboden in attributen of stellages te klimmen.
 20. Deelnemers en Bezoekers die schade aanrichten aan eigendommen van de INKOM/INKOM-locaties zullen voor de ontstane schade en kosten aansprakelijk worden gesteld en hiervan zal aangifte worden gedaan bij de politie.
 21. Betreding van het evenemententerrein geschiedt op eigen risico. De Organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade, behoudens wanneer er sprake is van opzet, grove schuld of grove nalatigheid aan de kant van de Organisatie.
 22. Het is mogelijk dat foto’s of video’s waar Deelnemers en Bezoekers op voorkomen op een “open bron” (internet, social media e.d.) getoond worden.
 23. Tenzij anders overeengekomen met de Werkgroep INKOM, is verkoop of promotie van diensten en/of producten op en/of in het zicht van de INKOM-terreinen niet toegestaan.
 24. De Organisatie behoudt zicht het recht voor om Deelnemers en  Bezoekers de toegang of deelname te ontzeggen indien zij de door de Organisatie gehanteerde maatregelen en/of instructies, onder meer doch niet beperkt tot COVID-19, niet (correct) opvolgen.
 25. In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de Organisatie, de beslissing van de Organisatie hieromtrent is bindend. 

Artikel 5 Alcoholbeleid

 1. Tijdens de INKOM dienen Deelnemers en Bezoekers zich te houden aan de Drank- en Horecawet. Dit betekent onder meer dat personen onder de 18 jaar geen alcohol in bezit mogen hebben of nuttigen. Deelnemers en Bezoekers worden geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van deze wet.
 2. Aan Horeca Exploitatie Punten van de INKOM kan enkel alcohol worden besteld met een 18+ INKOM-polsband.
 3. Het is niet toegestaan om alcohol te halen voor, te schenken aan en/of te verstrekken aan Deelnemers met een 18- INKOM-polsband, Bezoekers met een 18- leeftijdspolsband en mensen zonder leeftijdspolsband.
 4. Indien een Deelnemer of Bezoeker in strijd met dit Alcoholbeleid handelt, zal hij of zij onmiddellijk worden uitgesloten van verdere deelname aan de INKOM en al haar Evenementen, zonder restitutie van het inschrijf- of entreegeld.
 5. De Organisatie hecht vanwege de gevaren en negatieve gevolgen van alcoholgebruik bij jongeren veel waarde aan verantwoordelijk alcoholgebruik. Bij onverantwoordelijk alcohol gebruik kan de Organisatie besluiten de Deelnemers en Bezoekers verdere deelname aan de INKOM en al haar Evenementen, zonder restitutie van het inschrijfgeld te ontzeggen. Of sprake is van onverantwoordelijk alcoholgebruik wordt door de Organisatie beoordeeld. De beslissing van de Organisatie hieromtrent is bindend. Voor meer informatie omtrent de gevaren en negatieve gevolgen van alcoholgebruik bij jongeren wordt verwezen naar de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/alcohol/jongeren-en-alcohol

Artikel 6 COVID-19 en wijzigingen in programma

 1.  De Organisatie volgt de richtlijnen van het RIVM in verband met het coronavirus (COVID-19) en behoudt zicht het recht voor alle in verband met COVID-19 alle (volgens de overheid, de voor de INKOM verleende vergunning of de Organisatie) noodzakelijke maatregelen, verplichtingen en beperkingen aan Deelnemers en Bezoekers op te leggen. Deze maatregelen kunnen in ieder geval o.a. doch niet uitsluitend bestaan uit
a.      De verplichting om een (recente, doch niet ouder dan 48 uur) negatieve COVID-19 testuitslag te overleggen;
b.      De verplichting om een bewijs van vaccinatie te overleggen;
c.      De verplichting om een COVID-19 sneltest af te (laten) nemen;
d.      De verplichting om door het dragen van een door de Organisatie verstrekt polsbandje aan te tonen dat de Deelnemer of Bezoeker is gevaccineerd of in het bezit is van een (recente, doch niet ouder dan 48 uur) negatieve COVID-19 uitslag;
e.      De verplichting om een mondkapje te dragen;
f.        De verplichting om 1,5 meter afstand te houden. 
 1. Indien wijzigingen danwel aanscherpingen van maatregelen, verplichtingen en beperkingen nodig zijn, dan is de Organisatie bevoegd deze zonder voorafgaande mededeling hiervan door te voeren.
 2. Deelnemers en Bezoekers zijn verplicht alle door de Organisatie opgelegde maatregelen, verplichtingen en beperkingen na te leven.
 3. Deelnemers en Bezoekers zijn daarnaast verplicht alle overheidsmaatregelen in verband met COVID-19 na te leven. Hieronder wordt o.a. doch niet uitsluitend verstaan een mogelijke quarantaineplicht, bewijs van vaccinatie en/of de verplichting tot het overleggen van een negatieve COVID-19 testuitslag. Indien een Deelnemer of Bezoeker hierdoor geen deel kan nemen aan de INKOM en de Evenementen, dan komt dit voor zijn eigen rekening en risico.
 4. De Organisatie behoudt zich het recht voor Deelnemers en Bezoekers de toegang of deelname te ontzeggen zonder recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van het inschrijfgeld of entreebedrag, indien Deelnemers door de Organisatie of door de rijksoverheid gehanteerde maatregelen en/of instructies, onder meer doch niet beperkt tot vanwege COVID-19, niet (correct) opvolgen.
 5. Het programma van de INKOM is onder uitdrukkelijk voorbehoud. Indien het programma wordt gewijzigd, wordt door de Organisatie geen vergoeding of restitutie betaald aan de Deelnemer of Bezoeker. Het vorengaande geldt ook indien een deel van het programma van de INKOM vanwege COVID-19 digitaal of in kleinere omvang moet plaatsvinden.
 6. De Organisatie heeft te allen tijde het recht te besluiten de INKOM op grond van zwaarwegende of uitzonderlijke omstandigheden af te gelasten. Onder zwaarwegende of uitzonderlijke omstandigheden wordt, naast overmacht situaties, onder meer verstaan de situatie waarbij de veiligheid van de Deelnemer(s) en Bezoekers gevaar loopt. De Organisatie zal in dat geval – voor zover redelijkerwijs mogelijk – de INKOM zoveel mogelijke digitaal aanbieden of verschuiven naar een andere datum of locatie. De inschrijving van de Deelnemer en Bezoekers zal in dat geval worden aangepast naar deze nieuwe datum en/of locatie. De Organisatie brengt de Deelnemers en Bezoekers hiervan onverwijld op de hoogte via de website van de Organisatie.
 7. De Organisatie is nimmer aansprakelijk voor door de Deelnemer of Bezoeker geleden schade die is ontstaan als gevolg van door de overheid of de Organisatie opgelegde of gewijzigde Coronamaatregelen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan de INKOM en de Evenementen geschiedt op eigen risico. De Organisatie is niet aansprakelijk voor enige (materiële en/of immateriële) schade die de Deelnemer lijdt tijdens zijn of haar deelname aan de INKOM, tenzij deze schade het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van de Organisatie.
 2. De Organisatie is nimmer aansprakelijk voor zogenaamde indirecte en/of gevolgschade geleden door de Deelnemer. De Organisatie is in geen geval aansprakelijk voor door de Deelnemer eventueel gemaakte kosten.
 3. De Deelnemer die schade toebrengt aan (eigendommen van) de Organisatie en/of de INKOM/Evenement-locaties zal voor de ontstane schade en kosten aansprakelijk worden gesteld.
 4. De Deelnemer dient zorg te dragen voor een adequate ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering.
 5. De Deelnemer vrijwaart de Organisatie van alle aanspraken van andere Deelnemers en/of derden ter zake van schade als gevolg van zijn of haar handelen of nalaten.

Artikel 8 Overmacht

 1.    1. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van de Organisatie onafhankelijke omstandigheid en/of niet aan de schuld van de Organisatie te wijten omstandigheid die ook niet op grond van de wet, gemaakte afspraken of algemene opvattingen voor rekening van de Organisatie behoort te komen, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Deelnemer(s) en Bezoekers geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Organisatie kan worden verlangd, ongeacht of deze omstandigheden of gebeurtenissen op het moment van inschrijving te voorzien of voorzienbaar waren. Deze omstandigheden of gebeurtenissen omvatten in ieder geval, doch niet uitsluitend: oorlog, brand, storm/windhozen, overstromingen, aardbevingen, arbeidsgeschillen, stakingen, epidemieën, pandemieën (verstrengde) opgelegde maatregelen vanwege COVID-19, overheidsregels en/of vergelijkbare regels, embargo’s en niet (tijdige) nakoming van leveranciers, artiesten of andere derden.
 2.        De Organisatie is nimmer aansprakelijk voor door de Deelnemers en Bezoekers geleden (directe en indirecte) schade die is ontstaan door overmacht.
 3.        Indien een Evenement als gevolg van of door overmacht niet en/ of deels dan wel op een ander tijdstip en/of op andere wijze of met een andere invulling doorgaat, kunnen de Deelnemers en Bezoekers aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander Evenement of (gehele of gedeeltelijke) restitutie van inschrijf- en/of entreegeld.

Artikel 9 Eigendomsrechten

 1. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Werkgroep INKOM, is elk commercieel gebruik van de naam en/of het logo van de INKOM en/of de Organisatie en/of de Evenementen strikt verboden.

Artikel 10 Noodcontactpersoon

 1. De Organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om de door de Deelnemer aangewezen noodcontactpersoon in te lichten indien zij dit nodig acht, bijvoorbeeld in het geval van overtreding van de algemene voorwaarden, huisregels, ongevallen, ziekenhuisopnames en/of calamiteiten.

Artikel 11 Slotbepalingen

 1. Bij klachten en/of opmerkingen kan er een e-mail gestuurd worden naar inkom@maastrichtuniversity.nl.
 2. In geval één of meer van deze Algemene Voorwaarden door de daartoe bevoegde rechter (geheel of gedeeltelijk) nietig of vernietigbaar wordt of worden geacht, blijven de overige (gedeelten van de) bepalingen onverkort van kracht. In dat geval zal de Organisatie / de Werkgroep INKOM een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 3. Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken door een schriftelijke beslissing van de Organisatie / de Werkgroep INKOM, dat door de Organisatie / de Werkgroep INKOM is ondertekend.
 4. Op deze Algemene Voorwaarden en alle rechtsbetrekkingen en/of geschillen die tussen de Werkgroep INKOM en de Deelnemer mochten bestaan of ontstaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 5. In geval van geschillen, zullen partijen steeds eerst in overleg treden en zich inspannen teneinde dit geschil langs minnelijke weg op te lossen en te beëindigen. Indien partijen daar niet in slagen, zal het geschil exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Limburg.

 INKOM is onderdeel van de Universiteit Maastricht. Jouw privacy is belangrijk voor de Universiteit Maastricht (UM) en daarom gaat de UM zorgvuldig om met je gegevens. De UM is de verwerkingsverantwoordelijke voor jouw persoonsgegevens. Hoe de UM jouw privacy waarborgt is uiteengezet in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring heeft specifiek betrekking op de werkzaamheden van de INKOM, de algemene introductieweek van Maastricht voor alle nieuwe studenten van Maastricht. De INKOM verwerkt de gegevens van deelnemers aan de INKOM. Dat zijn onder andere nieuwe studenten, vrijwilligers die meehelpen tijdens de INKOM, maar ook derden die wensen deel te nemen aan de INKOM.

De UM heeft ook een algemene privacyverklaring, welke je kunt vinden op www.maastrichtuniversity.nl/about-um/um-general-privacy-statement. Deze algemene privacyverklaring regelt de verwerkingen die niet specifiek in de privacyverklaring INKOM worden genoemd. Hier en daar zal er worden verwezen naar deze algemene privacyverklaring voor meer informatie.

 

Contactgegevens

Heb je vragen over deze privacyverklaring, wil je meer weten over hoe de UM omgaat met persoonsgegevens of heb je misschien een klacht, dan kan je terecht bij:

Universiteit Maastricht

T.a.v. Functionaris voor gegevensbescherming

Postbus 616

6200 MD Maastricht

privacy@maastrichtuniversity.nl

Je kunt de functionaris voor gegevensbescherming van de UM bovendien rechtstreeks bereiken via fg@maastrichtuniversity.nl.

 

Welke persoonsgegevens de UM verwerkt

In het kader van de INKOM kan de UM de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Telefoonnummer;
 • Geboortedatum en leeftijd;
 • Nationaliteit;
 • Bankrekeningnummer;
 • Studierichting;
 • Studentnummer;
 • Dieetwensen en allergieën;
 • Voorkeuren voor groepsindeling;
 • Gebruikersnaam, IP-adres, sociale media accounts;
 • Locatiegegevens met betrekking tot gebruik van de website en de app;
 • Beeldopnames;
 • Kledingmaat (voor vrijwilligerskleding);
 • Voorkeurstaal;
 • Voorkeurspartner (voor indeling van crew);
 • Voorkeurspositie (voor indeling van crew);
 • Interesse om als chauffeur voor INKOM te werken en zo ja, het hebben van een rijbewijs (incl. type) of certificaten (incl. type);
 • Lidmaatschap van een vereniging (bij mentoren);
 • Beschikbaarheid als vrijwilliger;
 • Informatie over hoe je op de website van INKOM terecht bent gekomen;
 • Contactgegevens in geval van nood.

De UM verkrijgt een groot deel van de gegevens rechtstreeks van jou, bijvoorbeeld doordat je een account aanmaakt op de website van de INKOM. Andere gegevens verkrijgt de UM van derden die in opdracht van de UM jouw persoonsgegevens hebben verwerkt of die wettelijk verplicht zijn jouw persoonsgegevens met de UM te delen.

 

Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens van gevoelige aard. Bijvoorbeeld gegevens waaruit jouw ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religie of levensbeschouwing, lidmaatschap van een vakbond of jouw seksuele geaardheid blijkt. Daarnaast zijn gegevens over je gezondheid, genetische gegevens of biometrische gegevens waarmee je geïdentificeerd kan worden (zoals een vingerafdruk) eveneens bijzondere persoonsgegevens.

In het kader van de werkzaamheden van de INKOM heeft de UM niet als doel om bijzondere persoonsgegevens te verwerken. Echter, het kan incidenteel wel gebeuren, bijvoorbeeld wanneer je aangeeft dat je speciale voorzieningen nodig hebt, bepaalde medicatie gebruikt waar rekening mee moet worden gehouden, een specifiek dieet volgt of wanneer je deze gegevens ongevraagd kenbaar maakt. De INKOM gaat zorgvuldig om met de gegevens.

 

Doeleinden

De UM verwerkt bovenstaande persoonsgegevens met de volgende doeleinde: het mogelijk maken van deelname aan de INKOM. Hieronder valt onder andere het aanmaken van een account bij de website van de INKOM, het gebruik van de website en de INKOM app, het registeren van contactpersoon voor noodgevallen, het opnemen en onderhouden van contact met je voorafgaand aan en gedurende de INKOM en het bieden van de juiste faciliteiten gedurende de INKOM, zoals eten naar dieetwens . Ook na de INKOM kunnen je gegevens nog worden verwerkt, bijvoorbeeld als er problemen zijn met betrekking tot betaalgegevens, maar ook als je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief.

Daarnaast verzamelt de INKOM persoonsgegevens van (toekomstige) vrijwilligers, onder andere om de juiste kleding beschikbaar te stellen, de juiste communicatietaal te gebruiken, de voorkeuren van de vrijwilliger voor wat betreft partner en functie zoveel mogelijk in acht te nemen en de beschikbaarheid van de crewmember te registeren.

De UM verwerkt bovendien persoonsgegevens (beeldopnamen) voor promotiedoeleinden.

 

Verwerkingsgrond

Wanneer de UM jouw persoonsgegevens verwerkt, dan wordt deze verwerking gebaseerd op een verwerkingsgrond. Een verwerkingsgrond is de reden waarom persoonsgegevens worden verwerkt.

De UM verwerkt jouw persoonsgegevens voornamelijk voor de uitvoering van haar overeenkomst met jou voor jouw deelname aan de INKOM.

Voor het verwerken van sommige persoonsgegevens kan de UM daarnaast jouw toestemming vragen. De verwerkingsgrond is in dat geval toestemming.

Soms heeft de INKOM een wettelijke plicht om jouw persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld als er een incident plaatsvindt tijdens de INKOM waar de politie bij betrokken wordt. Ook kan het mogelijk zijn dat de UM jouw gegevens verwerkt om jouw vitale belangen te beschermen, bijvoorbeeld in het geval van een medisch noodgeval.

Tot slot heeft de UM soms een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van jouw persoonsgegevens. Daar is sprake van bij het maken van foto’s en filmpjes tijdens de INKOM. Deze kunnen worden gebruikt voor promotiedoeleinden. Jij mag daartegen bezwaar maken (zie ook ‘Jouw rechten’). Dit bezwaar kan je kenbaar maken via inkom@maastrichtuniversity.nl of privacy@maastrichtuniversity.nl.

 

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden door de UM niet langer bewaard dan noodzakelijk is om het doel van de verwerking te realiseren of om te voldoen aan een wettelijke plicht. Na afloop van de INKOM worden de meeste persoonsgegevens na twee jaar verwijderd gerekend vanaf de laatste INKOM-activiteit waarvoor je je als deelnemer (nieuwe student) of mentor hebt ingeschreven of waarvoor je een ticket hebt gekocht. Als je op dat moment nog wel ingeschreven staat voor de nieuwsbrief, word je automatisch uitgeschreven.

Uitgezonderd hiervan zijn betalingsgegevens; die moeten gedurende zeven jaar bewaard worden.

 

Ontvangers van persoonsgegevens

Binnen de UM zijn er maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat enkel de personen die je persoonsgegevens moeten verwerken toegang daartoe hebben. Je persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld, met uitzondering van de partijen die de UM in staat stellen de werkzaamheden van de INKOM uit te voeren kunnen toegang hebben tot persoonsgegevens. De INKOM heeft met deze partijen schriftelijke afspraken gemaakt over de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens. Hierbij kan je denken aan de app-maker (Digital Card Solutions B.V.), de betalingsprovider (Twelve B.V.), fotografen en de vrijwilligers van de INKOM.

 

Jouw rechten

De privacywetgeving geeft jou een aantal rechten met betrekking tot je persoonsgegevens. Deze rechten staan hieronder kort benoemd. In de algemene privacyverklaring op www.maastrichtuniversity.nl vind je meer informatie over elk van deze rechten en hoe je deze rechten uitoefent.

Voor zover wettelijk toegestaan, heb je het recht op inzage, correctie en verwijdering van je persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht de verwerking te laten beperken, je gegevens over te laten dragen aan een andere partij en het recht om bezwaar te maken wanneer er wordt verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang.

Wanneer je een van de onderstaande rechten wilt uitoefenen kan je daarvoor schriftelijk contact opnemen met privacy@maastrichtuniversity.nl of rechtstreeks met functionaris voor gegevensbescherming via fg@maastrichtuniversity.nl.

Wanneer je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door de UM, kun je hierover contact opnemen met de UM via bovenstaande contactgegevens. Je hebt bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun je lezen hoe je dat moet doen.

 Versie 29-04-2019


     Velden met een asterisk (∗) zijn verplicht.
Toelichting

Vul hiernaast zo nauwkeurig mogelijk al je gegevens in.


Je mag zelf je gebruikersnaam en wachtwoord verzinnen. Deze heb je nodig om in te loggen op onze website en van onze services (zoals deelname aan de INKOM) gebruik te maken.

Je kan naast je reguliere e-mailadres, ook een tweede e-mailadres invoeren. Wij sturen in dat geval ook naar dit e-mailadres alle mailtjes. Indien noodzakelijk kunnen we je ook bellen of per post berichten.


Vul onder het kopje ‘in geval van nood’ de gegevens van ouders/verzorgers in. Mocht er iets met jou gebeuren tijdens de INKOM dan gebruiken we deze contactgegevens.

De Organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om de ouders/verzorgers in te lichten indien zij dit nodig acht, bijvoorbeeld in het geval van overtreding van de algemene voorwaarden, huisregels, ongevallen, ziekenhuisopnames of calamiteiten.


Als kiest voor het delen van je contactgegevens met groepsgenoten selecteert kun je via jouw Mijn INKOM account zien met wie je allemaal in een INKOM groep komt.


Als je ‘ja’ selecteert om op de mailinglijst geplaatst te worden, ontvang je één keer per maand, tot aan de start van de INKOM, een digitale nieuwsbrief over de INKOM. Hierin zullen handige tips staan met betrekking tot je studententijd in Maastricht en nieuwtjes en informatie over de INKOM bijv. over specifieke programma-onderdelen en artiesten.


© 2021 INKOM - Maastricht University | Powered by 3WA